Journal

Journal of Computer Science (ISSN: 15493636)
7
1
65-69
มกราคม 2011
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204371 ชื่อวิชา Transform Techniques in Signal Processing,1 พ.ย. 2010 - 25 ก.พ. 2011