การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทย

Publish Year International Journal 8
2011 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High Pitch Delay Resolution Technique for Tonal Language Speech Coding Based on Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Algorithm", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 65-69
2011 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Speech Coding Based On Conjugate-Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction Algorithm", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 75-79
2010 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analytical Study on Fundamental Frequency Contours of Thai Expressive Speech Using Fujisaki’s Model", Journal of Computer Science , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 36-42
2010 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural Modeling of Fundamental Frequency Contour for Thai Expressive Speech", Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 330-335
2010 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fujisaki's Model of Fundamental Frequency Contours for Thai Dialects", Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1263-1271
2010 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multi-Pulse Based Code Excited Linear Predictive Speech Coder with Fine Granularity Scalability for Tonal Language", Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1288-1292
2009 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Towards the Development of Speaker-Dependent and Speaker-Independent Hidden Markov Model-Based Thai Speech Synthesis", Journal of Computer Science , ปีที่ 5, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2009, หน้า 905-914
2009 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKobayashi T, "Tone correctness improvement in speaker-independent average-voice-based Thai speech synthesis", SPEECH COMMUNICATION, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, เมษายน 2009, หน้า 330-343
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองแบบเชิงเจนเนอเรทีฟสำหรับของโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์", การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553, 20 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนำโชค สังข์แก้ว, exอรุณโรจน์ ศรีเจริญโชติ, "การศึกษาการจำลองแบบเชิงโครงสร้างสำหรับโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์", การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553, 20 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย