Journal

Article
ปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่มีผลต่อการบริโภคลิ้นจี่
Journal
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand) (ISSN: 00280011)
Volume
42
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2010
Page
63-76
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-