Journal

Article
การเสริมเวย์โปรตีนร่วมกับการฝึกด้วยแรงต้านที่มีต่อสัดส่วนของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาวิลแชร์เรสซิ่ง
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN: 19059922)
Volume
3
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2009
Page
38-47
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-