Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2546
  • วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  AerobicAnaerobicAnaerobic Performanceback muscle strengthBody compositionCreatineDisabilities swimmersexercise ballFemaleflexibilityJump PerformanceMuay ChaiyaPlyometricsRunning VelocitySoccerStrength TrainingSwimming performanceUniversity StudentsWheelchair Athletesการทรงตัวการฝึกซ้อมมากเกินการฝึกด้วยแรงต้านการสร้างแบบทดสอบการหมดไฟ เกณฑ์มาตรฐานไขมันในร่างกายความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความสามารถความอ่อนตัวดัชนีมวลกายนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่นนักกีฬาไทนักกีฬาวิลแชร์นักศึกษามหาลัยน้ำมันมวย สรีรวิทยา จิตวิทยา สมรรถนะทางกีฬาแบบประเมินแบบสอบถามการฟื้นสภาพ – ความเครียดผู้สูงอายุพลัยโอเมตริกเพศหญิงมวยไชยามวยปล้ำมวลกล้ามเนื้อร้อยละของไขมันในร่างกายระยะเวลาการตอบสนองเวย์โปรตีนสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสมรรถภาพแอนแอโรบิกสรีรวิทยาการออกกำลังกายสุขภาพแอนแอโรบิคแอโรบิค

  Interest

  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)