Journal

Article
การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
28
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2009
Page
72-84
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306551 ชื่อวิชา Commercial Forest Plantation in the Tropics,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด การใช้ประโยชน์ :จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัส ในการประชุมสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 โดยอ้างอิงผลงานวิจัย,21 มิ.ย. 2012 - 22 มิ.ย. 2012