Journal

การพัฒนาฐานความรู้หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
23
3
127-137
กันยายน - ธันวาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักสูตรและการสอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยทางการศึกษา: กรณีศึกษางานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา,14 มิ.ย. 2010 - 14 มิ.ย. 2010