การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักสูตรและการสอน

Publish Year National Journal 4
2008 exศักดิ์ สุวรรณฉาย, inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ในสาระ 4 ถึง 8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 65-74
2008 exสมทรง สิทธิ, inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาฐานความรู้หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 127-137
2007 exเฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว, inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 67-74
2007 exสมโภชน์ พนาวาส, inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาจริยธรรมที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 85-91
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Redesign of the Knowledgebase Enhancing E-Learning on Curriculum and Instruction Using Best Practices", International E-Learning Conference 2011 - IEC2011, 13 - 14 มกราคม 2011, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในการเรียนแบบ e-Learning ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0", The Proceeding of National e-Learning Conference 2010, 10 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย