Journal

Article
การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานและออกแบบอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค:ศึกษาเฉพาะกรณีช่างควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยงานด้านความปลอดภัย
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
22
Issue
67
Year
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009
Page
59-67
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-