Person Image

  Education

  • สต.บ.(การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2528
  • M.S.(Statistics), Oregon State University, U.S.A., 2531
  • Ph.D.(Industrial Engineering) Quality Control), Oregon State University, U.S.A., 2535

  Expertise Cloud

  Operations ResearchAircraft Tire Processand Full Factorial experimentARLAverage Run Lengthbonding strengthBounded variablesbubblesCar-body painting defectsCentral Composite DesignCFRPCNC latheCNC Turning MachineComparing multiple supplierscompetitive advantageControl ChartCpl indexCritical Success factorCritical Success Factors (CSF)cross-stage interaction effectscustomer knowledge managementDecapsulationdecision under uncertaintiesdensityDesign of ExperimentDesign of ExperimentsDesign Sampling PlanDie BondingDiscolordiscrete random capacitydMEWMADOED-optimal criteriadrillingDurabilityEnergyEngineering StatisticsEpoxy Molding Compound (EMC)ExperimentFactorial DesignFactorial ExperimentFailure Mode and Effect Analysisfallure lifeFiber Cerrocast Processfinal stageFlow forming ProcessFuelFull FactorialGlass containerGLS-OLS equivalencehard diskHeat seal strengthHot-dip galvanizingidea generationIncominginfinite programminginformation technologyintellectual capitalInterchangeable Lens's CameraLeakLifetimeLifetime.Line over finishLinear programming under uncertaintiesLoss functionLower process capability indexLubricantMass of zinc coatingmaximum fusion methodMEWMAmulti-stage processesmulti-stage processes.Nylon CordOptic FiberOptimizationOrder PolicyOrganization AssessmentOrganizational AssessmentPaintingpixel-by-pixelProcess capability analysisProcess capability indicesTaguchi Methodบรรจุภัณฑ์แก้วแบบหล่อทรายดำโปรแกรมการคำนวณราคากลางผลิตภัณฑ์เลนส์กล้องเปลี่ยนได้ผลิตภัณฑ์หลอด LEDผลิตภาพฝุ่นของเสียโรงหล่อพลังงานพื้นผิว Air Bearingพื้นผิวตอบสนองฟองในกาวองค์กรนวัตกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

  Interest

  Engineering Statistics, Design of Experiment, Operations Research, Quality Control

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2549 - พ.ค. 2550 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
  • เม.ย. 2547 - มิ.ย. 2547 ผู้อำนวยการ(รักษาการ) สำนักประกันคุณภาพ
  • เม.ย. 2546 - มิ.ย. 2547 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2545 - พ.ย. 2549 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
  • พ.ค. 2541 - ก.ย. 2541 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 64 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modern multivariate control chart using spatial signed rank for non-normal processHaanchumpol T., Sudasna-na-Ayudthya P., Singhtaun C.2020Engineering Science and Technology, an International Journal
  23(4),pp. 859-869
  9
  2Comparison of Skip-lot sampling plans (SkSP-V vs. SkSP-2)Koatpoothon P., Sudasna-na-Ayudthya P.2014Songklanakarin Journal of Science and Technology
  36(4),pp. 465-469
  9
  3A comparison of two approaches to automating robust designSudasna-Na-Ayudthya P., McDowell E.D.1997Computers and Industrial Engineering
  33(1-2),pp. 117-120
  3
  4Productivity enhancement through intellectual capital and information technologyKatemukda N., Sudasnana-Ayudthya P., Comepa N., Kropsu-Vehkapera H.2018International Journal of Management and Enterprise Development
  17(3),pp. 267-280
  3
  5The success of product and process innovation generated from customer knowledge managementKatemukda N., Sudasna-Na-Ayudthya P.2015Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, ICICKM
  2015-January,pp. 125-132
  2
  6A graphical based method for a class of one-stage bounded variables and single constrained linear programming problemsWitchakul S., Sudasna-na-Ayudthya P., Charnsethikul P., Mathur K.2007American Journal of Applied Sciences
  4(12),pp. 1040-1044
  2
  7A fast method for a class of one-stage bounded variables and single constrained linear programming problemsWitchakul S., Sudasna-na-Ayudthya P., Charnsethikul P.2007Journal of Interdisciplinary Mathematics
  10(2),pp. 285-303
  2
  8Solving stochastic knapsack problem with discrete random capacityWitchakul S., Sudasna-na-Ayudthya P., Charnsethikul P.200737th International Conference on Computers and Industrial Engineering 2007
  1,pp. 753-762
  1
  9Effect of Weibull Distribution on Supplier Comparison using Lower Process Capability Index: The Examples StudyThavorn E., Sudasna-Na-Ayudthya P.2020ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 13-17
  1
  10The Effects of Weibull Distribution on Supplier Comparison using Lower Process Capability Index: A Case StudyThavorn E., Sudasna-Na-ayudthya P.2022Trends in Sciences
  19(3)
  1
  11Design of a new model for comparing multiple suppliersManomat S., Sudasna-na-Ayudthya P.2012Chiang Mai Journal of Science
  39(2),pp. 184-192
  1
  12The development of supplier comparison using lower process capability index for weibull distribute on modelThavorn E., Sudasna-Na-ayudthya P.2021Engineering and Applied Science Research
  48(3),pp. 295-306
  0
  13Parameter setting for jewelry-bodied casting via response surface methodologyAnurattananon C., Sudasna-Na-ayudthya P.200636th International Conference on Computers and Industrial Engineering, ICC and IE 2006
  ,pp. 1035-1045
  0
  14Central composite design within strip-strip-plot structure for three-stage industrial processesTantiphanwadi P., Sudasna na Ayudthya P.2017Songklanakarin Journal of Science and Technology
  39(1),pp. 59-67
  0
  15Quality improvement for steel wire coating by the hot-dip galvanizing process to a class standard: A case study in a steel wire coating factoryRuksorn P., Sudasna-na-Ayudthya P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 447-452
  0
  16Pixel-level image fusion technique for multi-camera car-body painting defect imagesTantiphanwadi P., Sudasna Na Ayudthya P.2019Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  11071
  0
  17Production of Zeolite Y from PerlitePhosawat W., Chareonpanich M., Sudasna-na-Ayudthya P.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 133-140
  0
  18Modified multivariate control chart using spatial signs and ranks for monitoring process mean: A case of t-distributionHaanchumpol T., Sudasna-na-Ayudthya P., Singhtaun C.2019Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
  2019(MAR),pp. 1415-1427
  0