Journal

Review of convective heat transfer enhancement with nanofluids
International Journal of Heat and Mass Transfer (ISSN: 00179310)
52
13-14
3187-3196
มิถุนายน 2009
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการวิจัยของไหลนาโน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีช่องทางการไหลขนาดเล็กโดยใช้ของไหลนาโน แหล่งทุน :กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,1 ก.ค. 2012 - 30 ธ.ค. 2013