Journal

Article
Review of convective heat transfer enhancement with nanofluids
Journal
International Journal of Heat and Mass Transfer (ISSN: 00179310)
Volume
52
Issue
13-14
Year
มิถุนายน 2009
Page
3187-3196
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการวิจัยของไหลนาโน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีช่องทางการไหลขนาดเล็กโดยใช้ของไหลนาโน แหล่งทุน :กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,1 ก.ค. 2012 - 30 ธ.ค. 2013