ฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

BiogasBiogas feederBiogas Premixercondensing unitElectrochemical promotionFluidFluid FlowGastroscopyHeat Recoveryheat transferHeat transfer enhancementHybrid EnginehydroponicsIndirect internal reformingLab-on-a-ChipLOCnanofluidNanofluidsNumerical modelsNutrient solutionPDMSPDMS LOCPig stomachPlanar solidspolydimethylsiloxanePre-mixerProcess controlProcessed meatProcessing MachineProduction of hydrogenProgram developmentProtein sourcesReforming processRenewable EnergyRollingRubberRubber CastingRubber DippingSafety systemsheep bloodTurbulentwaste-to-energyก๊าซชีวภาพการใช้เวลาว่างการตลาดธุรกิจบริการ-โรงแรม การถ่ายเทความร้อน;การถ่ายโอนความร้อนการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์การพัฒนาโปรแกรมการส่งออกเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารของไหลนาโนข้าวความคาดหวังความปลอดภัยความร้อน-ของไหล;คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณสมบัติเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องเตรียมวัตถุดิบสำหรับชุมเครื่องบรรจุเครื่องยนต์เครื่องยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซชีวภาพเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องอัดก๊าซชีวภาพชาวไทยและต่างประเทศชุดทดสอบเชิงเกษตรเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้เซนเซอร์แอปตาเมอร์ตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในอาหารธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรมธุรกิจสปานักบำบัดสปานักบำบัดสปา คุณสมบัติอันพึงประสงค์ ธุรกิจสปา แบบบ้านประหยัดพลังงานปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างโปรแกรมคำนวณต้นทุนโปรแกรมแอพชีทผลิตภัณฑ์จากแมลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพลังงานพลังงาน;แมลงไม่ปรับแต่งห้องเผาไหม้ระบบปรับอากาศศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสปาสารทำความเย็น HFC-32สารทำความเย็น R-32เส้นทางความก้าวหน้าเส้นทางเชื่อมโยงตราดแหล่งท่องเที่ยวอากาศอำนวย

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 42 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)