Journal

การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกิจการของคนไทยและกิจการร่วมทุนกับต่างชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
วารสารสมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมป์ของสภาวิจัยแห่งชาติ (ISSN: 08592330)
14
2
15-26
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-