Journal

Article
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกิจการของคนไทยและกิจการร่วมทุนกับต่างชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
Journal
วารสารสมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมป์ของสภาวิจัยแห่งชาติ (ISSN: 08592330)
Volume
14
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
Page
15-26
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-