Journal

Article
การตั้งตัวของกล้าไม้ถาวรในสวนป่ายูคาลิปตัสและพื้นที่เปิดโล่ง
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
24
Issue
1-2
Year
กันยายน 2005
Page
35-47
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงสร้างป่า องค์ประกอบชนิดพรรณพืช และการกระจายของชนิดป่า ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302511 ชื่อวิชา Plant Community Analysis,17 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พลวัตป่าดิบแล้งหลังการฟื้นฟูป่า แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน,1 พ.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2011