Journal

Chemical compositions of rainwater collected from the representative industrial site, eastern Thailand
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
-
-
-
มกราคม - สิงหาคม 2008
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425422 ชื่อวิชา Hazardous Material & Waste Management,10 มิ.ย. 1999 - 24 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Acid Deposition And Oxidant Center, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Chemical compositions of rainwater collected from the representative industrial site, eastern Thailand ,14 พ.ย. 2008 - 14 พ.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425422 ชื่อวิชา Hazardous Material & Waste Management,12 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ แหล่งทุน :อยู่ระหว่างขอการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ,1 ต.ค. 2010 - 27 ก.ย. 2013
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายเครือข่ายตรวจติดตามการตกสะสมของกรด การใช้ประโยชน์ :กรมควบคุมมลพิษใช้ข้อมูลการตกสะสมของกรดที่เก็บจากสถานีในภาคตะวันออก ร่วมกับข้อมูลจากภาคอื่ๆของประเทศ ในการกำหนดนโยบายลดการปล่อยสารกรดออกสู่บรรยากาศ และใช้ผลสรุปในภาพรวมของประเทศในการการเเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเครือข่ายตรวจติดตามการตกสะสมของกรด เพื่อเฝ้าระวังการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และในหลายประเทศได้ทำการศึกษาต่อยอดถึงผลกระทบของการตกสะสมของกรดต่อระบบนิเวศ ป่าไม้ และแหล่งต้นนำ,1 ต.ค. 2004 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล อำเอเมือง จังหวัดระยอง การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้กับตัวแทนประชากรที่อาศัยโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จำนวน 11 หมู่บ้าน ให้เข้าใจถึงที่มาและผลกระทบของฝนกรด,1 พ.ค. 2008 - 31 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 425422 ชื่อวิชา Hazardous Material & Waste Management,11 มิ.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2007