การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Chemical compositions of rainwater collected from the representative industrial site, eastern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), มกราคม - สิงหาคม 2008
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Chemical Compositions of Rainwater Collected from the Representative Industrial Site, Eastern Thailand", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 1 กุมภาพันธ์ 2008, ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย