สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

acid depositionacid digestionacid precipitationActinomyceteallelopathyAntibacterialantibacterial activityantifungalAntimicrobialAntimicrobial activityantioxidantAntioxidant activityArbuscular Mycorrhizal fungiassessmentbenthoscanker diseaseChemical constituentscorn fielddesorptionDicarboxylic acidEssential oilextractiongamma spectrometerGlomus aggregatumGulf of Thailandheavy metalsherbsICP-AESIon chromatographyLipaselong-tailed macaquesmangrovemarine sedimentMelaleuca cajuputiMonocarboxylic acidMonolignol beta-glucosidaseP-32paddy fieldplant extractplant pathologyradionuclidesrain waterrainwaterspicessustainabilityTectona grandisThai herbthymoltime-killtotal flavonoid contenttotal phenolic contentToxicologytransesterificationWater FootprintWater Qualityweed reductionwet depositionwet deposition. dry deposition. ion chromatographyXanthomonas campestris pv. CitriX-ray crystal structureXylia xylocarpaZanthoxylum limenella AlstonZanthoxylum limonellaZanthoxylum limonella Alston.Zingiber montanumzooplanktonกกลังกากรงเลี้ยงกรดกลูโคนิกกระบวนการสมานแผลกระวานกากสับปะรดการจัดการขยะมูลฝอยการเจริญเติบโตของเซลล์การตกผลึกด้วยวิธีไมโครแบชการตกสะสมของกรด การตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยอง อง์ประกอบทางเคมีการตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยอง ไอออน โครมาโตกราฟีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่การบอกตำแหน่งภายในเซลล์การบำบัดน้ำเสียการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนการประเมิน การวัด พัฒนาการเด็กปฐมวัยการย่อยด้วยเอนไซม์การแยกด้วยเมมเบรนการแสดงออกของยีนการหมักชีวสารสนเทศเชื้อโรคพืชถั่วเหลืองทุเรียนบึงประดิษฐ์แบคทีเรีย Gluconobacter oxydansแมวป่าหัวแบนยีนทนน้ำท่วมฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ทางชีวภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสิ่งแวดล้อมเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทแอคติโนมัยสีท

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)

Avata

นาง อรนุช นิลเขต, อาจารย์

sfsciork@src.ku.ac.th, โทร. 038-3545879 ต่อ 2797

Avata

ดร. นพิมพ์พร แสงวิเชียร, อาจารย์

sfscinps@nontri.ku.ac.th, โทร. 038354588ต่อ663046


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 82 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)
 • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 129 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 63 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 66 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 66 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 50 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)