Journal

Article
การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกผักไม่ใช้ดินด้วยรางพลาสติกกระเบื้องลอนคู่และท่อพีวีซี
Journal
วารสารวิศวกรรมสาร มก.
Volume
21
Issue
62
Year
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2007
Page
64-70
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-