Journal

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกล ก่อสร้างงานดินที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26976471)
7
1
438-455
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024
ชาติ
-
Article
-
-