Journal

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 เพื่อศึกษาแนวหญ้าทะเล กรณีศึกษา อ่าวขาม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 29850983)
28
2
865-881
พฤษภาคม - สิงหาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-