Journal

การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลและการแลกเปลี่ยนความร้อนของนํ้าในระบบระบายความร้อนมอเตอร์ของยานยนต์ไฟฟ้า
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
34
112
97-106
กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-