Journal

การศึกษาหลักการแปลกฎหมายอาญาแห่งประเทศไทยเป็นภาษาจีนตามทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์
วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา (ISSN: 27741419)
45
2
1-11
พฤษภาคม - สิงหาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-