Journal

Article
การชะกร่อนของดิน สมดุลของธาตุอาหารและคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่างๆ และทัศนคติของเกษตรกร ภายหลังการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
35
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2007
Page
521-530
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-