Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2530
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2535
  • Dr.Sci.agr(Soil Conservation), Hohenheim University , เยอรมัน, 2543

  Expertise Cloud

  Thailand(Biopesticide)(endophytic bacteria)(iron deficiency)(N2-fixing bacteria)CassavaConservationConservation AgricultureContour HedgerowsCrop modelingcropping systemCropsCSM-CSCRP-CassavaDSSATeconomic dominanceEconomic ValueErosionERTEthanolFencesGrass Barriers hedgerowHedgerowsHydraulic characteristicsintercroppingIsotopesLand equivalent ratioLeachingLoamy-skeletal soilMaizeManihot esculentaminimum tillageMinimum-tillagemodelingmodellingNitrogen DeficiencyNitrogen fertilizersnitrogen responseNitrogen stressRelay CroppingRock fragment contentRunoffRunoff soil losssoil conservationSoil Fertility, Soil Conservation Soil losssoil nutrientsoil-root interactionsSpatial VariabilityStable carbon isotope ratioStable Isotope RatioSugarcaneSuitable land usesSustainable developmentTension infiltrometerUplands agricultureWanulcasWater StressZea mays L.การกร่อนของดินการขาดธาตุเหล็กการชะละลาย (leaching)การอนุรักษ์ดินและน้ำข้าวโพด การใช้ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ ปุ๋ยสั่งตัดความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนความเป็นไปได้ความหลากหลาย (diversity)ความอุดมสมบูรณ์ของดินแคดเมียมจ.ขอนแก่นชีวภัณฑ์ (bioproduct)ซิเดอร์โรฟอร์ (siderophore)ดินชุดไทรงามน้ำยาสกัดน้ำอามิ-อามิแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบคทีเรียเอนโดไฟต์แบบจำลอง (modeling)แบบจำลอง WEPPปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer)พลังงานทางเลือกพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมันสำปะหลัง ชุดดินระบบการปลูกพืชระบบสนับสนุนการตัดสินใจโรงงานวัตถุดิบสบู่ดำสบู่ดำ การจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่สมดุลของน้ำในดินสับปะรดสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสารหมักย่อยบำรุงดินหญ้าแฝกหน่อไม้ฝรั่งอ้อยอ้อย (sugarcane)เอทานอล

  Interest

  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, Soil Fertility, Soil Conservation

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2553 - ต.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร
  • ต.ค. 2551 - มี.ค. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Assessing soil conservation strategies for upland cropping in Northeast Thailand with the WaNuLCAS modelPansak W., Hilger T., Lusiana B., Lusiana B., Kongkaew T., Marohn C., Cadisch G.2010Agroforestry Systems
  79(2),pp. 123-144
  27
  2Nitrogen and water uptake on sloping lands of ThailandSiriwong S., Kongkaew T., Cadisch G., Hilger T.2012Advanced Materials Research
  356-360,pp. 2484-2496
  0
  3Noninvasive monitoring of soil water dynamics in mixed cropping systems: A case study in Ratchaburi Province, ThailandGarré S., Garré S., Coteur I., Wongleecharoen C., Kongkaew T., Diels J., Vanderborght J.2013Vadose Zone Journal
  12(2)
  39
  4Changes in the relationship between soil erosion and N loss pathways after establishing soil conservation systems in uplands of Northeast ThailandPansak W., Hilger T.H., Dercon G., Kongkaew T., Cadisch G.2008Agriculture, Ecosystems and Environment
  128(3),pp. 167-176
  64
  513C isotopic discrimination: A starting point for new insights in competition for nitrogen and water under contour hedgerow systems in tropical mountainous regionsPansak W., Dercon G., Hilger T., Kongkaew T., Cadisch G.2007Plant and Soil
  298(1-2),pp. 175-189
  21
  6Alley cropping simulation: An opportunity for sustainable crop production on tropical uplandsHussain K., Ilyas A., Wajid A., Ahmad A., Mahmood N., Hilger T., Kongkaew T.2019Pakistan Journal of Agricultural Sciences
  56(1),pp. 109-112
  3
  7Modelling resource competition and its mitigation at the crop-soil-hedge interface using WaNuLCASHussain K., Hussain K., Wongleecharoen C., Hilger T., Ahmad A., Kongkaew T., Cadisch G.2016Agroforestry Systems
  90(6),pp. 1025-1044
  10
  8Combining δ13C measurements and ERT imaging: improving our understanding of competition at the crop-soil-hedge interfaceHussain K., Hussain K., Wongleecharoen C., Wongleecharoen C., Hilger T., Vanderborght J., Vanderborght J., Garré S., Onsamrarn W., Sparke M., Diels J., Kongkaew T., Cadisch G.2015Plant and Soil
  393(1-2)
  13
  9Influence of rock fragments on hydraulic properties of Ultisols in Ratchaburi Province, ThailandKhetdan C., Chittamart N., Tawornpruek S., Kongkaew T., Onsamrarn W., Garré S.2017Geoderma Regional
  10,pp. 21-28
  10