Journal

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมด้วยสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะในตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 16865715)
19
2
20-34
ตุลาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-