ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมด้วยสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี