Journal

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาขญากรรมในชุมชน: กรณีศึกษาโครงการพื้นที่ปลอดภัยตลาดอมรพันธ์ของท้องที่สถานีตำรวจนครบาลโยธิน
วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
34
1
67-77
มกราคม - มิถุนายน 2008
ชาติ
-
-
-
-