Journal

การศึกษาความเชื่อที่สะท้อนจากสิ่งของตกทอดที่มีคุณค่าในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดกาญจนบุรี
มนุษยศาสตร์สาร (ISSN: 26300370)
24
1
127-147
มกราคม - เมษายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-