Journal

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อการเตรียมความพร้อม ด้านการประเมินของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26976471)
6
2
719-733
มีนาคม - เมษายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-