มุมมองการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Publish Year International Journal 1
2020 exดร.นิรมล สิริภัคนันท์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร, อาจารย์, "THE USE OF SMARTPHONE GAMES AS MEDIA FOR NON-FORMAL EDUCATION MANAGEMENT TO STRENGTHEN THE SELF-ESTEEM OF TEENAGE DROPOUTS", International Journal of Industrial Education and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-12
Publish Year National Journal 4
2023 exนางสาววรรณวีร์ ภีมพศเตโชดม, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อการเตรียมความพร้อม ด้านการประเมินของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 719-733
2021 exนายนภันต์ธนัชย์ ใจปินตา, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, "แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 134-145
2020 exนิรมล สิริภัคนันท์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร, อาจารย์, "การจัดการศึกษานอกระบบด้วยแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ออกกลางคัน", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 174-186
2019 exศศิธร ไชยชนะ, inดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้กระบวนการคิดเป็น", วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 29-42