มุมมองการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต