Journal

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26976471)
6
2
792-810
มีนาคม - เมษายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-