Journal

การเปรียบเทียบการแยกส่วนภาพและไม่แยกส่วนภาพเพื่อจำแนกน้ำหนักเฉลี่ยของปลานิลแดงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
28
1
208-222
มกราคม - เมษายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-