Journal

โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ISSN: 16869192)
18
2
231-277
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-