โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

Publish Year National Journal 2
2022 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 231-277
2022 inดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อภิบาลโลกด้วยตัวเลข : บทบาทของการจัดอันดับและการให้คะแนนในโลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 37-54