Journal

คุณภาพชีวิตในการทำงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน กรณีศึกษาพนักงานในเขคนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
วารสารสมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมป์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
12
1
5-12
มกราคม - เมษายน 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่,14 ก.ค. 2005 - 14 ก.ค. 2005