Journal

แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของซอฟต์พาวเวอร์ ด้านอาหารพื้นถิ่นจังหวัดสุโขทัย
วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ISSN: 26974738)
4
2
-
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-