Journal

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ตามทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน (ISSN: 16851412)
28
2
53-63
เมษายน - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-