Journal

การประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษายุคโควิด
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (ISSN: 19060181)
15
3
155-165
กันยายน - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-