Journal

Article
แรงจูงใจของเกษตรกรในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร กรณีศึกษา บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
Volume
4
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
Page
36-43
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-