Person Image

  Education

  • อบ.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2544
  • วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547
  • วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  sustainable rice production Agricultural Process InnovationAgricultural ProductsBan Khao Kob Integrated Agricultural Learning Centercommunity empowermentcommunity enterpriseElderlyexpectationKnowledge Managementparticipationperceptionself sufficient economicsustainable agriculturesustainable agriculture Tourism LocationvisitorsWell-bingการจัดการขยะการจัดการความรู้การจัดการความรู้การเชื่อมโยงตลาดการดำเนินชีวิตการตัดสินใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการประเมินการปรับตัวการปรับตัวของเกษตรกรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการพัฒนา (development)การพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนเกษตรการพัฒนาอาชีพการเพิ่มมูลค่า สินค้าวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองโรงการมีส่วนร่วมการเลี้ยงกุ้งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมการให้บริการการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลนเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเกษตรนิเวศเกษตรผสมผสานเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ขนมไทยข้าวความคิดเห็นของเกษตรกร การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่เงาะโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานีความตระหนักความตระหนัก ความต้องการความต้องการของนักท่องเที่ยวความพึงพอใจความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตรความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ ผักปลอดสารพิษ ตาบลท่าเสาคุณภาพชีวิตเครือข่าย (network)โครงการเพชรสมุทรคีรีชุมชนเช้มแข็ง (strength community)ตลาดเกษตรกรตลาดสุขใจทรัพยากรการเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนธุรกิจชุมชน (community enterprises)นวัตกรรมกระบวนการด้านการเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรบทบาทบทบาทนักส่งเสริมการเกษตรปัญหาอุทกภัยปุ๋ยเคมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้สูงอายุฝนหลวงพฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภค สินค้าผักสด วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสาภาคกลางภาคการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่นระบบฐานข้อมูลรูปแบบการปลูกทุเรียนแรงจูงใจวนเกษตรวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันการเงินชุมชนสาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรสุขภาวะหลักการจัดการขยะ 3Rหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Interest

  สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2561 - ก.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตึก B
   • ห้อง B517 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตึก B
   • ฟาร์มเกษตรกรนอกวิทยาเขต

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก