Journal

Article
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
Journal
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ISSN: 19065906)
Volume
13
Issue
37
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
Page
173-182
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-