ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

21st Century21st Century Skillsapplicationaugmented realityBlended LearningCompetencyCoursewarecreative tourismDestination imageEducational Technologye-learningElectronic Publicationexpectationshigher educationICT SkillsInformation and Communication TechnologyIntegrated mediaInteractive LearningKNOWLEDGE MANAGEMENTKnowledge Management (KM)Knowledge management via social mediaLearning and Teaching Environmentslifelong learningLocal WisdomModel DevelopmentneedsNeeds on Self Development in Media production and UtilisationOnline EducationOnline Education/ Technology Integration/ Creativity/ Teacher DevelopmentOnline learningOnline learning potentialorganizationsprint mediaPrinted mediaProject based LearningProject-based LearningreadinessRural AreaSelf-Direct LearningSelf-Directed Learning skillServicesSmart Devicesteacher developmentTeacher's ICT Skills.Teachers in the 21" CenturyTechnologytechnology integrationtechnology transferThai Community ICT Learning CenterTHAI FOODTOURISMU-learningUnmanned Aerial Vehiclesvirtual environmentsvirtual learningVirtual RealityWeb-based InstructionWeb-Based Learning (WBL)Zapparกรมส่งเสริมการเกษตรกรอบสมรรถนะกราฟิกกลยุทธการประชาสัมพันธ์กศน. ตำบลกศน.ตำบลการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้การประเมินผลการประเมินสมรรถนะ ICT ในการจัดการเรียนรูการฝึกอบรมการฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรม สื่อการสอนการพัฒนาการศึกษาและอาชีพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์การเรียนแบบผสมผสานการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ความพร้อมความพึงพอใจคอมพิวเตอร์คอร์สแวร์ทักษะไอซีทีของครูเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นวัตกรรมทางการศึกษานักศึกษาบริการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตสื่อพึงพอใจภูมิปัญญาท้องถิ่นศักยภาพสมรรถนะครูสื่อบูรณาการหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาอาหารไทยอินเทอร์เน็ตอีเลิร์นนิ่ง

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

paitoon.sr@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2972-8674


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 156 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 123 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)