ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

21st Century21st Century SkillsapplicationAugmented RealityBlended LearningCompetencyCOURSEWARECreative tourismdestination imageEducational Technologye-LearningElectronic Publicationexpectationshigher educationICT SkillsInformation and Communication TechnologyIntegrated MediaInteractive LearningKnowledge ManagementKnowledge Management (KM)Learning and Teaching Environmentslifelong learningLocal WisdomModel Developmentneedsorganizationsprint mediaProject-based LearningSelf-Directed Learning skillTechnologytechnology integrationThai foodTOURISMU-learningUnmanned Aerial Vehiclesvirtual environmentsVirtual learningVirtual RealityWeb-based InstructionWeb-Based Learning (WBL)Zapparกรมส่งเสริมการเกษตรกรอบสมรรถนะกราฟิกกลยุทธการประชาสัมพันธ์กศน. ตำบลกศน.ตำบลการจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการความรู้ การดูงานของนิสิต เครือข่ายคอมพิวเดอร์ การจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์การจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ e-Learningการชี้นำตนเองการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ์ตูนการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การบริหารการศึกษาการบริหารองค์กรการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาการประเมินผลการประเมินสมรรถนะ ICT ในการจัดการเรียนรูการฝึกอบรมการฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรม สื่อการสอนการพัฒนาการศึกษาและอาชีพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์การเรียนแบบผสมผสานการเรียนแบบผสมผสาน ทักษะไอซีทีของครู Coursewareการเรียนรู้การเรียนรู้โดยชี้นำตนเองการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการศึกษาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ความพร้อมความพึงพอใจคอมพิวเตอร์คอร์สแวร์ทักษะไอซีทีของครูเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นวัตกรรมทางการศึกษานักศึกษาบริการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตสื่อพึงพอใจภูมิปัญญาท้องถิ่นศักยภาพสมรรถนะครูสื่อบูรณาการหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาอาหารไทยอินเทอร์เน็ตอีเลิร์นนิ่ง

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 5 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 131 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 100 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)