Journal

การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 15139131)
21
1
269-297
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-