Journal

Article
ความหลากหลายของราบนซากใบพืชและการเป็นปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคพืช
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 26974770)
Volume
51
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
Page
107-121
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-