Journal

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงจุดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้
วารสารวนศาสตร์ไทย (ISSN: 08571724)
39
2
66-76
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-