Journal

การดูแลรักษาปูนิ่มหลังการเก็บเกี่ยว : เอนไซม์โปรตีนเอสในปูนิ่ม
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
37
5
317-320
กันยายน - ตุลาคม 2006
ชาติ
-
-
-
-