Journal

Article
การประยุกต์ใช้การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การเพื่อการวางแผนระยะสั้นที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของการผลิตที่เป็นตัวเงิน ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเรซิ่น
Journal
วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ISSN: 27303349)
Volume
10
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
41-56
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-