ผลกระทบของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่มีต่อผลิตภาพของการผลิตในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเรซิ่นในประเทศไทย