Journal

Article
ความต้องการรับบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
38
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2020
Page
555-562
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-