การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินของสวนทุเรียนเมืองนนท์

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of risk factors of the operation of food processing community enterprises in Bangkok Metropolitan Region", Veridian e-Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 577-593
Publish Year National Journal 6
2020 exกนกพร ทองรอด, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการรับบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 555-562
2018 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจการแปรรูปอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 14-22
2018 exศุภิสรา พลายมูล, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 375-386
2018 exอภิพล ทองคำ, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 333-342
2017 exสาโรช ดุรงค์กาญจน์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่(ปุ๋ยสั่งตัด) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 57-64
2016 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exกิตติพันธ์ หันสมร, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำสวนทุเรียนเมืองนนท์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 202-208
Publish Year National Conference 5
2018 exจิระ มาตรทอง, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่น Agri-Map Mobile ของหมอดินอาสาจังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, สันทราย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนิวัฒน์ อินเพน, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการอาชีพเสริมด้านการเกษตรของพนักงานบริษัทเอกชน;กรณีศึกษา บริษัทซานมิเกลเบียร์ประเทศไทยจำกัด", การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exอธิโรจน์ หัตถสุวรรณกุล, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ไม่ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exชาญณรงค์ ศศิธร, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การพฒนาเกณฑในการคดเลือกหมอดินอาสาประจาหมบานรนใหมตามความคิดเห็นของหมอดินอาสาจงหวดสมทรสาคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 exจิราภรณ์ พุทธ์มีผล, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของ Existing Smart Farmer ตามการรับรู้ของเกษตรกร Existing Smart Farmer เจ้าหน้าที่ทางการเกษตร และผู้นาํ ชุมชน ในอำเภอปากพลี จงั หวัดนครนายก", การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5, 27 พฤศจิกายน 2015, นนทบุรี ประเทศไทย